Historia klubu

Historia tego klubu jest bardzo bogata, a jej początki sięgają do roku 1948. W okresie swego istnienia klub przechodzi różne zmiany organizacyjne, które pociągają za sobą przekształcenia nazwy.
Pod nazwą Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Zjednoczeni" istnieje od 1965 roku. Przed tym t.j. w latach 1956-1965 występuje jako Klub Sportowy "Zjednoczeni". Aby poznać losy klubu trzeba wrócić do roku 1948. Niezależnie jednak pod jakim mianem występuje, przez cały okres swej egzystencji prowadził szeroką działalność sportową i rekreacyjną na terenie Pabianic w wielkiej mierze przyczyniając się do rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta.
W roku 1948 grupa zapaleńców spośród pracowników Pabianickiej Fabryki Narzędzi podjęła się zorganizowania na terenie swojego zakładu Koła Sportowego. I jak się później okazało, to małe Koło Sportowe pod nazwą "Mechanik" stało się zarodkiem przyszłego Klubu. Widząc zapał działaczy i korzyści z tego płynące Dyrekcja i Rada Zakładowa w pełni poparła projekt swoich pracowników, który w przyszłości okazał się cennym przedsięwzięciem.

Jako założycieli i pierwszych animatorów ruchu sportowego należy wymienić:

 • Jana Sciborka
 • Leona Furmańskiego
 • Henryka Morawskiego
 • Jana Majewskiego
 • Kazimierza Różańskiego
 • Henryka Oporowicza
 • Jana Dalkowskiego
 • Eugeniusza Durysa

Koło w krótkim czasie przyjęło już formy organizacyjne obejmując swoim zasięgiem również pracowników Zakładów Mechanicznych im. Jana Strzelczyka, a następnie Fabryki Lamp Żarowych. Piłka nożna była pierwszą dyscypliną uprawianą w Klubie. Pracownicy Pabianickiej Fabryki Narzędzi stworzyli drużynę w skład której weszła również grupa młodzieży z przedmieścia Pabianic. W pierwszym okresie rozgrywano spotkanie pokazowe i towarzyskie, a od roku 1949 drużyna bierze udział w rozgrywkach mistrzowskich. Treningi i zawody odbywały się na boisku przy ul. Żeromskiego 19. Siedziba Klubu mieściła się w pomieszczeniu oddanym przez Dyrekcję Fabryki Narzędzi przy ul. Warszawskiej 73.

Od roku 1950 działalnością Koła kierowała Rada Koła w skład której weszli wszyscy założyciele. W tym tez roku dokonują się ogólnopolskie zmiany organizacyjne w sporcie związkowym. Na skutek tych zmian Koło zmieniło nazwę na Koło Sportowe "Stal". Został też wybrany pierwszy Zarząd Koła, a pierwszym prezesem w historii Klubu zostaje Józef Teodorczyk.

W skład Zarządu weszli:

 • Jan Majewski
 • Jan Wolniewicz
 • Ignacy Kasprzak
 • Stefan Borowiak
 • Konrad Śmiałkowski
 • Władysław Karczewski

Od tamtego momentu następuje szybki rozwój Klubu. Zawiązują się coraz to nowe sekcje sportowe:

 • gimnastyka (w roku 1950)
 • motorowa i szermiercza (w roku 1951)
 • bokserska i tenisa stołowego (w roku 1952)

W 1952 roku Klub otrzymuje plac przy ul. Warszawskiej, który niebawem został zamieniony na obiekt sportowy. Otwarcie boiska i oficjalne oddanie go do użytku sportowcom nastąpiło 30 lipca 1953 roku.

Do Klubu przychodzą nowi działacze:

 • Nowicki
 • Pisańczuk
 • Kuch
 • Bigoszewski
 • Łukasiewicz

W roku 1953 na czele Zarządu staje Marian Pisańczuk, a od 1955 roku funkcję prezesa pełni Kazimierz Nowicki. Dynamiczny rozwój Klubu w tym okresie, szczególnie sportu wyczynowego wymagał korzystania w coraz większym stopniu z obiektów i sprzętu specjalistycznego. W tej sytuacji przed Klubem stanął niełatwy problem do rozwiązania. Dzięki przychylności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach wysiłki Zarządu Klubu zostały uwieńczone sukcesem. W 1955 roku Klub otrzymuje obiekt sportowy przy ul. Żeromskiego 19, gdzie znajduje się boisko do gry w piłkę nożną i sala sportowa.

Ważnym momentem w historii Klubu był rok 1956. W dniu 23 grudnia 1956 roku Zarząd dwóch istniejących na terenie Pabianic klubów sportowych - K.S. "Stal" i K.S. "Unia" postanowiły połączyć się i stworzyć jeden klub sportowy przyjmując nazwę: Klub Sportowy "Zjednoczeni". Wybrano nowy Zarząd Klubu składający się z przedstawicieli obu jednostek sportowych.

W skład nowego Zarządu weszli:

 • Kazimierz Nowicki (prezes)
 • Stefan Borowiak (wiceprezes)
 • Marian Pisańczuk (wiceprezes)
 • Tadeusz Bartoszewski (sekretarz)
 • Janusz Osiak (skarbnik)
 • Kazimierz Leżański (gospodarz)
 • Henryk Adamkiewicz (członek)

Zarząd ten prowadził działalność w oparciu o sześć sekcji sportowych:

 1. piłki nożnej występującej w kl. "A"
 2. tenisa stołowego występującej w kl. "A"
 3. bokserskiej
 4. szermierczej
 5. gimnastycznej
 6. motorowej

W roku 1958 przybywa Klubowi nowy obiekt w postaci sali sportowej przy ul. Nowotki 11. Po poważnych remontach i przebudowie sala ta stała się podstawową bazą do działalności szkoleniowej. Oddanie tego obiektu sportowcom było jednym z największych osiągnięć Zarządu w tym okresie. Pomyślnie rozwijająca się działalność Klubu oraz znaczne zainteresowanie nim przez zakłady opiekuńcze przyciąga nowych działaczy. W tym okresie przybyli m. in. Jan Popielas, Władysław Jatkowski, Piotr Owczarek i inni. Wkrótce też wybrano nowy Zarząd Klubu na którego czele stanął Kazimierz Nowicki, a w skład jego weszli:

 • Eugeniusz Durys (Wiceprezes do spraw sportowych)
 • Stefan Borowiak (wiceprezes do spraw organizacyjnych)
 • Edward Szymański (sekretarz)
 • Władysław Jatkowski (gospodarz)

oraz członkowie (Jan Popielas, Henryk Łukasiewicz, Czesław Raźny i inni).
"Zjednoczeni" posiadają 6 sekcji w których czynnie uprawiało 274 zawodników, co przy liczebności Pabianic rzędu 65 tys. mieszkańców oraz istniejących innych klubów stanowiło dość imponującą jak na owe czasy liczbę.
Ważniejsze wydarzenia tego okresu to: kapitalny remont sali przy ul. Żeromskiego oraz wybudowanie na tym obiekcie garażu z przeznaczeniem na warsztat naprawczy sprzętu sekcji motorowej w zakresie inwestycji oraz powołanie w roku 1959 nowej sekcji sportowej - hokeja na trawie.
W roku 1958 Zarząd Klubu przyjmuje propozycję budowy ośrodka wypoczynkowego na terenie Pabianic w rejonie ul. Bugaj. Inicjatywę tę w pełni popiera Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i powołuje Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Sportów Wodnych.
Od roku 1962 działalność Klubu zaczyna się pogarszać, a bezpośrednią przyczyną tego było odejście kilku aktywnych działaczy oraz pogarszająca się sytuacja finansowa Klubu. Pociągnęło to za sobą wyraźną stagnację wyników sportowych. Mało owocny okres działalności sportowej trwał przez kolejne dwa lata.

W 1964 powołano nowy Zarząd. Nowym prezesem został wybrany Leszek Wadowski, a prezydium tworzyli:

 • Eugeniusz Durys
 • Kazimierz Nowicki
 • Henryk Adamkiewicz
 • Stefan Borowiak
 • Bogdan Rosiński

Wybrany Zarząd za główny cel swojej działalności uznał potrzebę reorganizacji Zarządów Sekcji. Było to równoznaczne z koniecznością pozyskania nowych działaczy na których byłoby można oprzeć prawidłową działalność. Przyjęty kierunek działalności okazał się słuszny o czym świadczy odzyskanie Klubu tak pod względem osiąganych wyników sportowych przez poszczególne sekcje, jak i aktywnych działań organizacyjnych. W tym czasie "Zjednoczeni" pozyskują nowych sponsorów i w skład zakładów opiekuńczych wchodzą:

 • Pabianicka Fabryka Narzędzi
 • Fabryka Lamp Żarowych "POLAM"
 • Zakłady Mechaniczne im. Jana Strzelczyka
 • Zakłady Farmaceutyczne "POLFA"
 • Pabianicka Fabryka Papieru
 • Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych "MADRO"

W związku z tym została powołana Rada Opiekuńcza Klubu, a w jej skład weszli dyrektorzy wymienionych zakładów. Przewodniczącym Rady zostaje wybrany dyrektor Pabianickiej Fabryki Narzędzi - Kazimierz Wilczek. Z uwagi na sprawowanie przez sześć zakładów opieki nad Klubem, Rada Opiekuńcza i Zarząd Klubu wyszli z propozycją zmiany nazwy Klubu z Klubu Sportowego "Zjednoczeni" na Międzyzakładowy Klub Sportowy "Zjednoczeni". Propozycja ta zyskała aprobatę wśród członków i uchwałą Walnego Zebrania w 1965 roku została przyjęta.

W roku 1967 Zarząd Klubu po wieloletnich staraniach, przy pomocy Zarządu Okręgowego Związków Zawodowych Metalowców oraz przy pomocy dotacji zakładów opiekuńczych doprowadza do wykupienia użytkowanej od wielu lat sali sportowej od prywatnych właścicieli za sumę 300.000 złotych. Wykupienie sali polepsza sytuację finansową Klubu, ponieważ odpadł wysoki czynsz, jaki Klub świadczył na rzecz właścicieli, a który przez wiele lat powodował poważne kłopoty finansowe Klubu.
w 1968 roku z okazji 20-lecia istnienia Klubu zostaje ufundowany przez patronujące Związki Zawodowe Metalowców sztandar klubowy. W roku 1969 na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy Zarząd w składzie:

 • Leszek Wadowski (prezes)
 • E. Durys
 • J. Wolniewicz
 • T. Knop
 • B. Rosiński
 • E. Grambor
 • M. Romanowski
 • K. Nowicki
 • H. Adamkiewicz

W 1976 roku M.Z.K.S. "Zjednoczeni" zamierzają rozpocząć budowę nowego obiektu sportowego dla Klubu w dzielnicy "Młodzieniaszek". Przystąpiono nawet do prac ziemnych. Jednak wstrzymano to przedsięwzięcie na skutek trudności z wykonaniem. W owym czasie ze względu na zmniejszające się zainteresowanie młodzieży sportem, zwiększającą się popularnością M.R.K.S. "Włókniarz", nawarstwiających się kłopotów finansowych oraz zmuszony różnymi obiektywnymi trudnościami Zarząd Klubu postanawia zawiesić działalność trzech sekcji sportowych: motorowej, bokserskiej oraz hokeja na trawie. Decyzja o likwidacji powzięta została po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich utrzymania. Historia Klubu ukazuje nam, że minęły lata świetności i coraz trudniejsze są warunki egzystencji. Działalność sportowa ogranicza się już tylko do trzech sekcji: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz szermierki. Narastające kłopoty z jakimi borykał się Klub nie oszczędzają go i przyczyniają się do dalszych redukcji w sekcjach "Zjednoczonych". Decyzję o zawieszeniu sekcji tenisa stołowego Zarząd Klubu podjął w 1975 roku. Mimo, że działacze kilka razy jeszcze próbowali reaktywować sekcję, to jednak decyzja z marca 1977 roku mówiąca o tym, że dalsza działalność sportowa będzie się skupiać na sekcji szermierczej i piłki nożnej przekreśliła definitywnie marzenia o powrocie tej dyscypliny sportu do "Zjednoczonych".

W marcu 1977 roku na Walnym Zebraniu zostaje wybrany nowy Zarząd Klubu. Prezesem po raz wtóry zostaje Leszek Wadowski, a do Zarządu zostali wybrani:

 • T. Knop (wiceprezes)
 • Z. Chudzicki
 • E. Durys
 • T. Sobczyk
 • B. Rosiński

w tym składzie Zarząd kieruje działalnością Klubu do 30 września 1982r. Działalność ta skupiła się głównie nad zabezpieczaniem potrzeb finansowych, organizacyjnych i sportowych. Problemy decydujące o prawidłowości działania Klubu związane były w sposób zabezpieczający zarówno sam wyczyn sportowy jak i wymogi w zakresie bazy materialnej. Przedmiotem szczególnej troski była sprawa generalnej przebudowy sali. Rozpoczęte jesienią 1978 roku prace budowlane miały być wykonane przy udziale zakładów opiekuńczych. Okazało się jednak, że tą drogą będzie to niemożliwe, ponieważ zakres założonych prac wymagał odpowiedniego zabezpieczenia fachowego i sprzętowego. W tym stanie rzeczy Klubowi przychodzi z pomocą P.B.K. w Pabianicach, które wchodzi na budowę w grudniu 1979 roku, a kończy ją w przeciągu niecałego roku t.j. w listopadzie 1980 roku. W efekcie powstał obiekt sportowy o niezłych walorach użytkowych. Sala została przystosowana wyłącznie do specjalistycznych zajęć szermierczych. Nakłady finansowe w większości pokryła Pabianicka Fabryka Narzędzi oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki w Łodzi. Pomyślna realizacja tak poważnego przedsięwzięcia, w innych przypadkach odbywająca się przy udziale wyspecjalizowanych służb inwestycyjnych, stanowiła uzasadniony powód do satysfakcji inicjatorów i realizatorów.

W roku 1980 nastąpiło kolejne przykre wydarzenie. Nielitościwy los dosięgnął najstarszej sekcji M.Z.K.S. "Zjednoczeni", a mianowicie - sekcji piłki nożnej. Rozwiązano drużynę seniorów. Mimo, że owa sekcja nie wpisała się tak, jak tenis stołowy czy szermierka do historii sportu polskiego, to jednak ciężko było rozstać się a tak ulubioną dyscypliną. Dwa lata później z powodu braku środków sekcja piłki nożnej została zlikwidowana.
Jedną z wielu dziedzin działalności Zarządu, to kompleks spraw związanych ze współpracą z zakładami opiekuńczymi Klubu. W 1981 roku ustała opieka ze strony Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA" oraz Pabianickiej Fabryki Papieru. Pozostałe zakłady w miarę swych możliwości pomagały Klubowi, a wiodącą rolę bezsprzecznie spełniała Pabianicka Fabryka Narzędzi.

Dnia 30 września 1982 roku Walne Zebranie powołało kolejny Zarząd. Prezesem ponownie został wybrany Leszek Wadowski (piąta kadencja na tym stanowisku). Wiceprezesem został Tadeusz Knop oraz Zdzisław Chudzicki, a członkami Zarządu zostają:

 • E. Milewski
 • S. Mikołajczyk
 • E. Durys
 • B. Rosiński
 • L. Księżyk
 • Krystyna Żubert

Działalność Klubu nie ograniczała się wyłącznie do prowadzenia sekcji sportowych. Zainteresowani rozpropagowaniem sportu wśród pracowników zakładów opiekuńczych działacze dążyli również w kierunku zapewnienia tym pracownikom różnego rodzaju imprez rekreacyjno-sportowych. Dużym powodzeniem cieszyły się Międzyzakładowe turnieje w brydżu sportowym, pokazy walk szermierczych itp.

W całej historii Klubu uwidacznia się wszechstronna działalność szkoleniowa z młodzieżą pozwalająca na wyłanianie prawdziwych talentów sportowych, które w późniejszych latach z dużym powodzeniem występowały w reprezentacji Polski.
Działalność sportowo-organizacyjna wymagała jednocześnie nie tylko olbrzymiego wysiłku całej rzeszy ofiarnych działaczy, lecz także dużych nakładów finansowych. Stąd też w pewnym okresie działalności "Zjednoczonych" ze względu na trudności finansowe, Klub musiał zrezygnować z utrzymania pewnych sekcji. Wprawdzie częściowo odbiło się to ujemnie na umasowieniu sportu, ale z drugiej strony pozwoliło Klubowi skupić uwagę na tak zwanych sekcjach priorytetowych (tenis stołowy), a w szczególności do dnia dzisiejszego - szermierka, które z każdym rokiem stawały się coraz silniejsze przysparzając wiele chwały nie tylko Klubowi, ale całej Ziemi Łódzkiej.

Skład Zarządu Klubu stanowią:

 • Grzegorz Agata - prezes (w przeszłości zawodnik "Zjednoczonych"
 • Jerzy Jaworski - wiceprezes d/s organizacyjnych
 • Hanna Grącka - wiceprezes d/s sportowych
 • Tadeusz Knop - skarbnik
 • Leszek Księżyk - członek Zarządu (szkoleniowiec)

oraz Rada Rodziców:

 • Anna Post - przewodnicząca
 • Zbigniew Menclaw - wiceprzewodniczący
 • Alicja Kręciarz - skarbnik
 • Jolanta Talacha - członek

MZKS "Zjednoczeni" posiadają dwóch szkoleniowców:

 • Leszek Księżyk - instruktor klasy I
 • Oleg Wizgunow - były trener I reprezentacji ZSRR

Dzięki zapałowi jaki towarzyszy działaczom Klubu M.Z.K.S. "Zjednoczeni" zaczyna na nowo rozkwitać. Choć jest to zasługa tylko jednej sekcji oraz ludzi, którzy nie pozwalają zniszczyć obecnego dorobku, to jednak nadzieja jaka towarzyszy tym ludziom pozwala na przetrwanie nawet najtrudniejszych chwil, a jednocześnie pozwala na organizowanie turniejów na światowym poziomie.
Osiągnięcia sportowe zawodników Klubu Sportowego "Zjednoczeni" w latach 2000 - 2003.

W 2000 roku drużyna florecistów w składzie: Przemysław Fogt, Michał Grzeliński, Igor Jachorskl, Michał Gawlikowski zdobyła Mistrzostwo Polski Młodzieżowców. Nadto w organizowanej w tymże roku w Pabianicach Olimpiadzie udział wzięli : Piotr Grzeliński i Maciej Grącki.
W VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Szermierce odbywającej się w dniach 27.04 - 30.04.2001 r. we florecie wystartowało sześciu zawodników Klubu tj. Ewa Kosecka , Aneta Woźniak, Maciej Grącki, Piotr Grzeliński, Marcin Rynkiewicz i Rafał Tarsalewski .
W Otwartych Mistrzostwach Łódzkiego Okręgowego Związku Szermierczego Młodzieżowców zorganizowanych w Łodzi w dniu 15.12.2001r. puchar wywalczył zawodnik Klubu " Zjednoczeni" - Rafał Tarsalewski .Zawodnik ten sukces swój powtórzył w Indywidualnych Mistrzostwach Łódzkiego Związku Szermierczego Juniorów Młodszych do lat 15 zorganizowanych w dniu 16.03.2002r.
W zawodach organizowanych przez Lubuski Okręgowy Związek Szermierczy w ramach VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych udział wzięli zawodnicy Klubu Sportowego " Zjednoczeni" : Aneta Woźniak , Damian Kożuchowski ( II miejsce w eliminacjach ) i Rafał Tarsalewski ( I Miejsce we Florecie Chłopców w Eliminacjach do tejże Olimpiady zorganizowanych w Łodzi w dniu 13.04.2002 r).
Floreciści " Zjednoczonych"- Aneta Woźniak i Rafał Tarsalewski wystartowali także w Międzynarodowych Zawodach w Budapeszcie (25-27 października 2002 r). 28 miejsce w tegorocznej IX Olimpiadzie Młodzieży w Kielcach we florecie wywalczył Damian Kożuchowski. W zawodach startowała także Aneta Woźniak.
Powyższe starty zawodników "Zjednoczonych" możliwe były dzięki wysiłkom trenerów: Przemysława Pawłowskiego i Jerzego Jaworskiego , którzy społecznie prowadzą szkolenie młodzieży w związku z trudną sytuacją finansową Klubu.

Skład Zarządu K.S. "Zjednoczeni" w latach 2003- 2007:

 • Artur Kolanek - Prezes Zarządu
 • Tomasz Jurga - v-ce Prezes ds. Organizacyjnych
 • Jerzy Jaworski- v-ce Prezes ds. Sportu
 • Przemysław Pawłowski -Skarbnik
 • Agnieszka Sulińska - Sekretarz
 • Mariusz Hanczka
 • Dariusz Stoliński

Skład Zarządu K.S. "Zjednoczeni" w latach 2007- 2011:

 • Janusz Keller- Prezes Zarządu
 • Przemysław Pawłowski- Wiceprezes
 • Aneta Czajka- Skarbnik
 • Jerzy Jaworski- Sekretarz
 • Mariusz Hanczka- Członek Zarządu
 • Dariusz Stoliński- Członek Zarządu
 • Tomasz Jurga- Członek Zarządu

Foto miesiąca

001_OOM 1.jpg

Copyright © 2013 Klub Sportowy Zjednoczeni. Wszelkie prawa zastrzeżone.